Personlig vejledning
+45 40 11 81 07

Ny Kniv- og Blankvåbenloven træder i kraft 1. juli 2016.

   

Læs om vedtagelsen her..

http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L107/index.htm

 

Læs loven her...

 

 

​Søg gratis om blankvåbentilladelse, klik her.

   

Lov om knive og blankvåben m.v.

§ 1. Knive og blankvåben mv. må ikke bæres eller besiddes på offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse eller et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

§ 2. Det kræver tilladelse fra politiet at erhverve, besidde, bære eller anvende:

1) skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm,
2) knive med tværstillet greb beregnet til stød,
3) springknive og springstiletter,
4) faldknive og faldstiletter,
5) foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive),
​6) knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd, 7) kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lignende, og
8) kårdestokke og andre blankvåben, der fremtræder som en anden genstand.

Stk. 2. Dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, kan uanset stk. 1, nr. 1, anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller til brug ved jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse eller andet lignende anerkendelsesværdigt formål, hvis de er udformet hertil. De nævnte dolke og knive kan erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug.

Stk. 3. De våben mv., der er nævnt i stk. 1, må kun overdrages til andre eller overlades til andre, hvis erhververen eller modtageren foreviser fornøden tilladelse fra politiet. Dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, kan uanset stk. 1, nr. 1, overdrages eller overlades til andre, hvis det må antages, at erhververen eller modtageren kun vil anvende dem til brug ved jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse eller et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte regler om forbud mod bl.a. ved overdragelse at erhverve, besidde, bære eller anvende, at overdrage eller at overlade andre besiddelsen af
andre skarpe eller spidse våben, som ikke kan antages at have noget anerkendelsesværdigt formål.

Stk. 5. Justitsministeren fastsætter regler om opbevaring og transport mv. af knive og blankvåben mv. omfattet af § 2 eller af bestemmelser, der er udfærdiget i medfør heraf.

Stk. 6. Justitsministeren fastsætter regler om antalsmæssig begrænsning på tilladelser til knive og blankvåben omfattet af § 2 eller af bestemmelser, der er udfærdiget i medfør heraf.

§ 3. Justitsministeren fastsætter regler om erhvervsmæssig handel med knive og blankvåben mv. omfattet af denne lov, herunder regler om godkendelse af erhvervsdrivende og deres ansatte samt om annoncering med salg af knive og blankvåben mv.

§ 4. Justitsministeren fastsætter regler om indførsel og udførsel af knive og blankvåben mv. omfattet af denne lov.

§ 5. Tilladelser efter denne lov eller efter bestemmelser, der er udfærdiget i medfør heraf, kan til enhver tid tilbagekaldes.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om, at anmeldelser, som efter denne lov eller bestemmelser udfærdiget i medfør heraf indgives til politiet, skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som politiet anviser (digital selvbetjening).

Stk. 3. Justitsministeren fastsætter regler om form og indhold af tilladelser, som udstedes efter denne lov eller bestemmelser udfærdiget i medfør heraf.

§ 6. §§ 1 og 2 gælder ikke for militære myndigheder, politiet, civile statsmyndigheder og hoffet.

§ 7. Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder §§ 1 eller 2.

Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen for overtrædelse af § 1 skal det særlig anses for skærpende, at gerningspersonen flere gange tidligere er straffet for overtrædelse af § 1. Tilsvarende gælder i tilfælde, hvor overtrædelsen af § 1 begås


Lovforslag nr. L 107 Folketinget 2015-16
Justitsmin., j.nr. 2014-1924-0141
AA009464
under skærpende omstændigheder af en person, der tidligere er idømt fængselsstraf for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1 eller 2, eller §§ 123, 216, 237, 244-246, 266 eller 288. Stk. 3. I regler, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Stk. 4. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. § 8. Loven træder i kraft den 1. juli 2016. § 9. I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22. oktober 2012, som senest ændret ved lov nr. 736 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:
1. § 4, stk. 1, ophæves. Stk. 2 bliver herefter stk. 1.
2. § 4, stk. 2, nr. 1 og 2, der bliver stk. 1, nr. 1 og 2, ophæves. Nr. 3-6 bliver herefter nr. 1-4.
3. I § 4 a indsættes efter »våben, som«: »efter denne lov«.
4. I § 4 b, stk. 1, ændres »§ 4, stk. 2 « til: »§ 4, stk. 1«.
5. I § 6, stk. 1, nr. 1, ændres »af enhver art« til: »omfattet af denne lov«.
6. § 6, stk. 8, ophæves. Stk. 9 bliver herefter stk. 8.
7. I § 6, stk. 9, der bliver stk. 8, indsættes efter »enhver art«: »omfattet af denne lov«.
8. § 6 b, stk. 1, nr. 7, ophæves. Nr. 8-11, bliver herefter nr. 7-10.
9. I § 8, stk. 1, ændres »§§ 3-5 og § 7« til: »§§ 3, 5 og 7«.
10. I § 9, stk. 1, 1. pkt., udgår »og § 4«.
11. § 10, stk. 2, ophæves. Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4. § 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Kontakt Champagnesabling.dk
Du er altid velkommen til at kontakte Champagnesabling.dk på telefon
+45 40 11 81 07
   
Spørgsmål om champagnesabling
 
Spørgsmål til varer
 
Nyhedsbrev
*
Navn:
*
By:
 
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
   
   
Champagnesabling.dk • SABEL-STUEN • Stendal 26 • 2770 Kastrup • CVR./VAT no. 27712614 • Tlf.: +45 40118107 • event@champagnesabling.dk